KOEFICIENT VYJADRUJÚCI VÝVOJ CIEN - kCU

Ohodnocovanie nehnuteľností je spojené s používaním cenových indexov. Praktická potreba zistiť hodnotu stavebného objektu v inom časovom období ako je obdobie z ktorého máme cenu / hodnotu k dispozícii sa môže vyskytnúť v dvoch prípadoch - pri pohybe vpred po časovej osi sa snažíme „preceniť" stavbu zo staršej cenovej úrovne na úroveň aktuálnu, resp. „novšiu", čím zistíme obstarávaciu cenu za ktorú by bolo možné obstarať obdobný objekt v súčasnosti, resp. k času ohodnotenia; pri pohybe vzad po časovej osi je úloha opačná - zistíme za akú cenu sa dal obdobný stavebný objekt obstarať v minulosti pri znalosti aktuálnej obstarávacej ceny / hodnoty.
Tento koeficient vyjadruje vývoj cien stavebných prác medzi termínom ohodnotenia a obdobím, pre ktoré bol zostavený rozpočtový ukazovateľ porovnateľného objektu. Koeficient sa určí pomocou verejne publikovaných indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov v stavebníctve vydávaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky po jednotlivých štvrťrokoch pre odbor stavebníctvo ako celok - „Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR". V prípade, že k termínu ohodnotenia neboli aktuálne indexy verejne publikované, použijú sa posledné známe.