Potrebujete znalecký posudok ? ... ste tu na správnom mieste
Nasledujúci obsah je venovaný práve Vám a problematike znaleckého posudku. Dôrazne odporúčam prečítať si nasledujúce informácie.
Vyhnete sa zbytočnému stresu a mnoho vecí Vám bude jasnejších hneď na začiatku - aspom dúfam ...


retrobyt
1963 - motorola world
Pre ohodnotenie bytu sú potrebné nasledovné podklady:
List vlastníctva – aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)
Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa byt nachádza (môže byť aj vytvorená cez www.katasterportal.sk)
Doklad o veku domu (vydá správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, tak sú potrebné doklady o veku jednak pre dom, jednak pre byt (nadstavbu alebo vstavbu)
Nadobúdacie doklady aktuálneho vlastníka bytu (napr. kúpna zmluva)
Pôdorys bytu (tento podklad nie je bezpodmienečne nutný)
nebytovy priestor
1950 - retro
Pre ohodnotenie nebytového priestoru sú potrebné nasledovné podklady:
List vlastníctva – aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)
Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa nebytový priestor nachádza (môže byť aj vytvorená cez www.katasterportal.sk)
Doklad o veku domu (vydá správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o nebytový priestor vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, tak sú potrebné doklady o veku jednak pre dom, jednak pre nebytový priestor (nadstavbu alebo vstavbu)
Nadobúdacie doklady aktuálneho vlastníka nebytového priestoru (napr. kúpna zmluva)
Pôdorys bytu (tento podklad nie je bezpodmienečne nutný)
Nájomné zmluvy na nebytový priestor, alebo zoznam nájomcov (názov, výmera prenajatej plochy, cena za prenájom za rok bez platieb za služby spojené s nájmom
1963_motorola world - mondo rondo !
1963_motorola world - mondo rondo
Pre ohodnotenie rodinného domu/rekreačnej chaty/chalupy sú potrebné nasledovné podklady:
List vlastníctva – aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)
Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí rodinný dom a priľahlé pozemky (môže byť aj vytvorená cez www.katasterportal.sk)
Doklad o veku domu (vydá správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o nebytový priestor vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, tak sú potrebné doklady o veku jednak pre dom, jednak pre nebytový priestor (nadstavbu alebo vstavbu)
Stavebné povolenie
Kolaudačné rozhudnutie alebo Užívacie povolenie
Projektovú dokumentáciu stavby hlavne pôdorysy všetkých podlaží a ak existuje aj rez stavby
Ak niektorý z dokladov neexistuje je potrebné vzniknutú situáciu prekonzultovať so znalcom aby sa dohodol ďalší postup
***
1941 - German poster - Paleo Futurism HeliportRailway Station
Pre ohodnotenie prevádzkovej budovy (sklady, haly, administratívno-prevádzkové budovy, čerpacie stanice, shopping centrá ...) sú potrebné nasledovné podklady:
List vlastníctva – aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)
Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí budova a na priľahlé pozemky (môže byť vytvorená cez www.katasterportal.sk)
Doklad o veku budovy kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o budovu s nadstavbami alebo prístavbami, tak sú potrebné doklady o veku jednak pôvodnej budovy, jednak pre jednotlivé nadstavby alebo prístavby, poprípade doklad o celkovej rekonštrukcii budovy
Stavebné povolenie
Kolaudačné rozhudnutie alebo Užívacie povolenie
Projektová dokumentácia stavby pôdorysy všetkých podlaží, rezy budovy (architektúra)
Nájomné zmluvy na budovu ako celok alebo jej časti (ak existujú aktuálne živé nájmy), alebo zoznam nájomcov (názov, výmera prenajatej plochy, cena za prenájom za rok bez platieb za služby spojené s nájmom)
Ak niektorý z dokladov neexistuje je potrebné vzniknutú situáciu prekonzultovať so znalcom aby sa dohodol ďalší postup
1975 - designs Don Davis - Toroidal Colony (NASA)
1975 - designs Don Davis - Toroidal Colony (NASA)
Pre ohodnotenie pozemku sú potrebné nasledovné podklady:
List vlastníctva – aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)
Kópia katastrálnej mapy na posudzované pozemky (môže byť vytvorená cez www.katasterportal.sk), alebo
Geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc pozemkov, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (v rozpiske červená pečiatka katastrálneho úradu)

Pre ohodnotenie pozemku mimo zastavaného územia obce (v extraviláne)
List vlastníctva
Kópia katastrálnej mapy
Geometrický pláns vyznačenými zmenami hraníc pozemkov, ktorý musí byť potvrdený pečiatkou príslušnou správou katastra nehnuteľností
iné doklady napr. Územnoplánovaciu informáciu, Územné rozhodnutie ...

* Potrebujete doklad o veku stavby ? *

* Pozrite si stránku BRIX *


---o--- BRIX - databáza vekov stavieb bytových domov ---o---

Ing. Štipkala Miroslav, PhD.


Znalec v odbore Stavebníctvo

v odvetviach: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností (oceňovanie nehnuteľností)
0905/797933
info@znalec.sk
Bratislava-Ružinov, Slovensko


Znalecký posudok

 • Odhad hodnoty všetkých typov nehnuteľností (pozemky, byty, rodinné domy, priemyselné areály, logistické objekty, nákupné centrá, obytné/kancelárske budovy ...
 • Záložné právo (hypotekárny úver v banke)
 • Dedičské, Exekučné konanie
 • Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • Určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu a prejazdu, a pod.)
 • Poruchy stavieb
 • Reálna deľba


 • Poradenstvo

 • Znalecká a poradenská činnosť v oblasti nehnuteľností
 • Odborné konzultácie a posúdenia nehnuteľností pri kúpe/predaji
 • Vypracovanie stavebno-technických expertíz
 • Odborné stavebné poradenstvo, konzultácie
 • Prax v odbore

  Po absolvovaní štúdia na Ústave súdneho inžinierstva Žilinskej Univerzity, znaleckú činnosť vykonávam od roku 1996, kedy som zložil sľub do rúk ministra spravodlivosti Slovenskej republiky a bol vymenovaný za znalca.